Hem

Sv. Equiterapeututbildning

Copyright © All Rights Reserved

 

 

Skolstart hösten 2017

 

INTAGNING PÅGÅR

 

 

 

STUDIER

 

Utbildningen bedrivs från och med våren 2016 åter som en privatskola. 
Utbildningen till Equiterapeut omfattar totalt 5 terminer. De 3 första terminerna sker som heltidsstudier vid skolans anläggning.

 

Under den perioden varvas teoretiska ämnen med praktiska ämnen. I slutet av termin 3 avlägger studenterna ett praktiskt och teoretiskt prov.

För att kunna arbeta fullt ut med samtliga terapiformer under kandidatåret krävs minst godkänt på detta prov. De 2 sista terminerna arbetar studenten som equiterapeut kandidat med uppehåll för vidareutbildning på instutitionen vid 5 tillfällen.

 

 

INTAGNINGSKRAV

 

För att tillgodogöra dig utbildningen till Equiterapeut behöver du som student ha en lång och gedigen hästerfarenhet, minimum är tre års heltidsarbete eller motsvarande.

 

För att bedöma Din ansökan ska den innehålla följande :

 

- Kopior på Din skolutbildning

- Dina förkunskaper inom hästhantering skall vara dokumenterade och styrkas med kopior och referenser.

 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för yrket. Vi har ett stort söktryck till vår utbildning.Vi kommer att gallra bland ansökningarna utefter era meriter, dessutom kommer studenten före slutgiltigt beslut om intag att kallas till en intagningsintervju.

Under intagsintervjun träffar Studenten Rektor Helmut Tscharnke samt representanter för lärarkåren Intagningsnämndens beslut kan inte överklagas.

 

 

 

 

 

 

 

UTBILDNINGENS MOMENT

 

Utbildningen har 3 huvudmoment/kurser.

 

Delkurs 1:

Kursnamn: Hästens Anatomi och rörelselära

Kort beskrivning:

ANATOMI,

(histologi, fysiologi, osteologi, ledlära, myologi, nervanatomi, patologi, virologi, dissektion)

Målbeskrivning:

Undervisningen syftar till att ge de studerande mycket goda kunskaper med särskild betoning av rörelseapparatens anatomi som den kliniskt verksamme terapeuten behöver.

Kursuppläggning och innehåll:

Kursen inleds med en grundläggande översikt i hästens anatomiska byggnad. Därefter följer en terminologisk genomgång anpassad för inlärning av den allmänna och specifika benläran. Studierna fortsätter med utgångspunkt från benläran och de olika ledavsnitten, (i bål och ben), med dess ligament sammanlänkas. Myologi och muskelfysiologi avhandlas separat och relateras till de olika fysiologiska ledavsnitten.

Kursens fortsättning beskriver hästens organ och organsystem och avslutas med en allmän översikt och undervisning av det perifera nervsystemet. Undervisningen omfattar katedrala föreläsningar, palpationsövningar i ytanatomi samt dissektionsdemonstrationer.

Allmän sjukdomslära, Ledpatologi, Exteriör bedömning, Ekonomi,

Seminariearbeten

 

Delkurs 2:

Kursnamn: Praktisk tillämpning

Kort beskrivning:

Undervisningen bygger till stor del på problembaserad lärande där eleverna arbetar med autentiska fallbeskrivningar under handledning av skolans lärarkår, utifrån behov och problem från arbetslivet.

Manuella terapiformer som ingår i detta utbildningsblock är:

Manuell fysikalisk behandling

Akupunktur

Fysikalisk testmetodik

Stretching/Massage

Elektromedicinsk terapi

Laser terapi

Läkemedelslära

 

 

Delkurs 3:

Kursnamn Specialiserad praktik

Kort beskrivning:

Praktik-perioderna kommer att föregås av tematiska studier med syfte att utreda, planera och genomföra riktade insatser.

Praktik

Ett mått på equiterapeuternas kommande värde på arbetsmarknaden är hur de placerar sig när det gäller den 12 månader långa specialiseringspraktiken (Kandidatår), som genomförs under studiernas senare del. Equiterapeuteleven har praktikplatser inom ett mycket brett fält. En stor del av de studerande genomför sin praktik i Sverige och Norge, men specialiseringspraktik i länder som Frankrike, Tyskland och USA förekommer också. Utbildningsprogrammet har ett mycket väl inarbetat kontaktnät när det gäller praktikplatser. De goda möjligheterna att hitta lämpliga praktikplatser återspeglar det goda sysselsättningsläget för utbildade Equiterapeuter.